Az alapítványi egyetemi jogállások alkotmányosságáról

11 jún

Az Alkotmánybíróság mostani határozatának két pontja nyitja meg a valódi, politikai szlogeneken túllépő vitákat, akár adott esetekben bírósági eljárások sorát is (már ha az egyetemi szenátusok érdemben működnek):

1. A 23. pont alkotmányértelmezése kimondja, hogy “Az államot intézményvédelmi kötelezettség terheli, amely a felsőoktatási intézmények olyan szabályozásában ölt testet, amely a kutatási-tanítási autonómia külső befolyástól mentes érvényesülését biztosítja.” Ha tehát úgy látja egy érintett (leginkább egy szenátus, de lényegében bármely egyetemi polgár is felléphet az ügyben), hogy olyan SZMSZ-t stb. fogadott el a fenntartó kuratórium, ami sérti az autonómiát, akkor az államot perelheti intézményvédelmi kötelezettség érvényesítésérért. Ezt expliciten kimondja a 34. pont: “A felsőoktatási intézményi autonómia letéteményesét (szenátust) perindítási jog illeti meg arra az esetre, ha a fenntartói intézkedés a felsőoktatási intézmény Nftv.-ben biztosított önállóságát sérti”, a 36. pont pedig eléggé részletesen felsorolja a védendő jogköröket. Ezek kikényszerítése közvetlen intézményi vezetési feladat lesz, az egyetemi polgárok ezt most már közvetlenül számonkérhetik vezetőiktől, képviselőiktől. Hiszen “a szenátus hatásköre is hatáskörről-hatáskörre vizsgálandó” (41.pont)

2. A határozat több pontjában említi a legtömörebben az 1. pontban kifejtett procedurális elvet: “a felsőoktatási intézmény szenátusát – mint a felsőoktatási intézmény oktatási-kutatási autonómiájának letéteményesét – megillető véleményezési jog gyakorlására kellő időt biztosítani, továbbá lehetőséget kell biztosítania érdemi javaslattétel megfogalmazására, amelyet a fenntartónak nyomon követhető módon figyelembe kell vennie döntéshozatala során.” A “követhető módon” elvárás biztosan nem elégíti ki az autonómia szervezeti garanciáit, a véleményezési jog és egyetértési jog ekvivalensen elégségesnek kezelt megléte egyenkénti intézményi fellépésekhez vezet egy jól működő intézményi demokrácia esetében.


Mindez még akkor is túlságosan laza felfogás volna, ha az egyetemi autonómiát magától értetődően alkalmazó normarendszer működne és valamennyi egyetem esetében a kuratóriumok tagjainak döntő többségének kulturális-társadalmi háttere is erre determinálná gondolkodásukat. Nos, ez láthatóan nincs így, tehát az AB megengedő döntésével konfliktusok sorának ágyazott meg.


PS: Pokol Béla különvéleményének kiindulópontja teljesen jogos: az egyetemi autonómia valóban a tudományművelés autonómiájából vezethető le. Utána azonban két komoly hibát vét: egyfelől a tudományos meritumot az “idézettségre” szűkíti le, ez az ő tudományszociológiai munkásságnak idején (harminc éve) valóban uralkodó elv volt, ma már azonban a tudománymetria és tudományértékelés lényegesen kifinomultabb lett. Másfelől a humántudományis beltenyészetekről való eszmefuttatása részigazságai ellenére is a mai valóság nemismeretéről árulkodik.

Alapítványosodás – a történet elején

28 ápr

A rendszer működését ismerjük, az egy másik beszélgetés tárgya (ahogyan a mostani némely felszólamlók múltbéli, khm, magatartása, ebből következő hitelessége is…).

Itt most a politikai megmondások világát félretéve (úgy vélem, ez hasznos, a dolognak magának a látásához), csak felsőoktatási szempontból néhány megfontolás a mai törvényhozási lépésekhez (közcélú egyetemfenntartó alapítványok szabályozása). Ezek kiindulópontja az a belátás, amit blogunk többször és határozottan képviselt: az egyetemi működés, tudományos kutatás legcélszerűbb (és társadalmi missziójából adódóan is képviselendő) formája az autonómia, lett légyen bármilyen típusú a fenntartó.

  1. Az alapítványi fenntartási modell szétválasztja az érintett egyetemeknél az eddig összecsúszó fenntartói és szabályozói/felügyeleti szerepeket, ez célszerű.
  2. A finanszírozás tekintetében az érdemi vagyonjuttatás elmaradása és/vagy késlekedése prolongálja a különalkuknak kitett kiszolgáltatottságot.
  3. Az infrastruktúra egyetemi tulajdonba kerülése jó fejlemény (ezt a kétezres évek közepén az akkori kormányzat nem engedte.)
  4. A költségvetési gazdálkodástól való függetlenedés nagy lehetőség, ha jól csinálják.
  5. A közalkalmazotti státusok felszabadítása régi (és megfontolatlan) liberális követelés volt, meglátjuk, hogyan élnek vele most az egyetemek.
  6. Biztosan vissza kell majd állítani egy adott oktatói (vélhetően professzori) körben a határozatlan idejű, véglegesített státusok körét (“tenure”).
  7. A józan alapítványi kuratóriumok legalább az eddigi, de inkább bővebb autonómiát tesznek lehetővé, a tudomány és felsőoktatás alkotmányos autonómiájának szellemét érvényesítve (erre vannak jó példák most is, pl. Győr.)
  8. Ahol nem, ott komoly konfliktusok révén fogják megtanulni a kuratóriumok, hogy ezt meg kell tenniük. Ezt megelőzendő, a következő években (bárki is lesz kormányzati pozícióban) törvényi szinten kell meghatározni az egyetemi autonómia garanciáit a fenntartóval szemben.
  9. Szabályozási feladat a kuratóriumi tagok személyes felelősségét/érdekeltségét intézményes mechanizmusokkal meghatározni az egyetemek célszerű és színvonalas működésében.
  10. Azért is elengedhetetlen lesz az egyetemek és kuratóriumok viszonyának bölcsebb rendezése, mert az egyik legfőbb motívum, az óriási finanszírozási többlet mértéke akár bizonytalanná is válhat (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hitel-komponensének ügye).

Összefoglalva: lesz bőven teendő, amin az egyetemi polgárságnak komolyan el kell dolgoznia, amikor a politikai indulatok elülnek.

/Emellett és ezzel együtt vagy éppen ettől függetlenül fennáll két kérdés, miközben felsőoktatási relevanciájuk is közvetlen, túllép a szakmapolitikai egyensúlyozáson:

A. Az egyetemek tulajdonlása átalakításának rapid mivolta és annak irritáló elemei a felsőoktatás társadalmi pozícióit is jelzik.

B. Egyes ágazatok esetében (pl. agrárképzés, pedagógusképzés) a fenntartói megoldások olyan társadalmi/gazdasági konfliktusokat vetítenek előre, amelyek az érintett intézményekre is visszahathatnak./

https://hu.euronews.com/2021/04/27/megszavazta-a-parlament-11-egyetem-kerult-alapitvanyi-fenntartasba

Tudományos publikációs ökoszisztéma és a rasszizmus

17 jún

A faji kérdés kiéleződése az amerikai közbeszédben és az utcán nem csupán más országok közéletére terjedt át, hanem a tudományban is megszólalásra késztette a vezető publikációs fórumokat (ahogyan hasonló történt a #metoo világkampány idején is). A minap például a Science főszerkesztője jelentett meg vezércikket a lapjában a tudományos élet rasszizmusáról.

olvasásának folytatása

A 一带一路 a tudományban

5 máj

Amit a kutatás-fejleszti ráfordítási és publikációs kibocsátási adatokból láttunk eddig, mostanra már a tudománypolitika szintjén érzékelhetjük: Kína elkezdte átrajzolni a világ tudományos térképét.

publication_nsf

Politikai-gazdaságfejlesztési szempontból persze már elég sok szó esik a Kínai Népköztársaság “Egy Övezet – Egy Út”  (BRI) kezdeményezéséről – a Nature annak járt utána, hogy mit jelent ez a világ tudománya számára.

olvasásának folytatása

Tudománypolitika a menedzserizmus, etatizmus és populizmus metszéspontjában – az előadás teljes szövege

8 Már

“A tudomány persze nem kell, hogy választásokon induljon, de a választásokra alapozott hatalom számára akkor lesz fontos a tudomány ügye és eltűrendő a tudomány autonómiája, ha mérvadó számosságú választó támogatja ezeket az elveket. Ehhez viszont ma nincs más út mint hatékonyan megjelenni a tömegmédia színterein. Szükségesek a tudományos sztárok, akik a tudományos eredményeket hozzák közelebb (többek között Csányi Vilmos, Vizi E. Szilveszter, Kroó Norbert, Kiss László, Barabási-Albert László, Falus András akadémikusok ennek a példái), a tudománypolitikai héroszok, akik kellő szakmai-morális integritással és médiaképes kiállással képviselik a tudomány ügyét, valamint a tudományos tematikára adaptált, népszerű és megszólító média-formátumok.”

Az előadás szerkesztett szövege itt olvasható:

https://www.researchgate.net/publication/331586412_Tudomanypolitika_a_menedzserizmus_etatizmus_es_populizmus_metszespontjaban_avagy_fejezet_az_autonomia-vesztesek_XXI_szazadi_tortenetebol

Tudománypolitika – a menedzserizmus, etatizmus és populizmus metszéspontjában

6 Már

avagy fejezet az autonómia-vesztések XXI. századi történetéből

Az előadás a tudományművelés- és tudás-átadás nyugati tradíciójában formálódott akadémiai autonómia rezignált védelmét képviseli. Az autonómiát mint a leginkább produktív és a tudomány társadalmi missziójában nélkülözhetetlen kutatás-fejlesztési tényezőt mutatja be, jelenleg zajló visszaszorítását azonban nem elsősorban az aktuális személyi-politikai törekvésekkel magyarázza.

Több évtizedes, alapvetően ideológiai és ezen keresztül társadalomszerveződési folyamatok eredője az akadémiai szféra ma világszerte tapasztalható technicizálódása, „népakarat” alá vonásának kísérlete és finanszírozási kiszolgáltatottsága. A tudomány társadalmi percepciójában politikai determinációjú elmozdulás figyelhető meg, ami a civil támogatottságot csökkenti s így a pártpolitikai alapú hatalomszerveződés mozgásterét bővíti.

A magyar helyzet sajátossága a menedzserizmus, etatizmus és populizmus találkozása a tudománypolitikában. Ráadásul magabiztos hatalmi háttérrel felerősödött ennek az iránynak cselekvőképessége – miközben az akadémiai világban is tapasztalható az államhatalomtól független intézmények és értelmiségi gondolkodás gyengesége, az együttműködés-kultúra hiánya.

(Az Eötvös Csoport rendezvényén 2019. március 6-án tartandó előadás bevezetője)

Slide1

Miért tanul ilyen kevés magyar egyetemista külföldön?

11 dec

Általánossá vált az érzésünk, hogy a magyar egyetemisták tömegesen mennek külföldre tanulni, a legjobbak itthagyják az magyar felősoktatást stb. De ha jobban megnézzük a  statisztikákat, valamelyest meglepő helyzettel talákozhatunk.

olvasásának folytatása

Beszélgetés a Corvinus-modellről

16 okt

Az egyetemi autonómia helyreállításának első lépése vagy a felsőoktatás piacosításának gazdaság-vezérelt programja vagy egy újabb ördögi hatalmi ármány?

Elemzőbeszélgetés a tévében.

 

https://rtl.hu/rtlklub/magyarulbaloval/elitkepzes-keveseknek-sokert

fgybalo

Egyetemi autonómiák Európában

21 aug

A magyar egyetemi rendszer nemzetközi összevetésben is autonómia-hiányos, különösen a gazdasági és szervezeti önállóság kritériumait figyelembe véve, egy európai vizsgálat szerint. olvasásának folytatása

Egyházi egyetemi kritika az ellenség-képzésre épülő kormányzással szemben

5 aug

Mármint az USA-ban.

A világ legjobb egyetemi között számontartott katolikus University of Notre Dame (amely magyarországi képzésének elismerésről egyébként nemrég kötött megállapodást a magyar kormány Indiana állammal) elnöke többször bírálta Trump megosztó, migráció-ellenes politikáját, de a klíma-egyezményből való kilépését is.

ppjenkins110308

Jenkins atya most általános elvként fogalmazta meg a vallási hátterű egyetemek felelősségét: “It is important to see that those challenges certainly have a technological dimension, they certainly have an economic dimension, but they also have a moral dimension,” Keresztényi reménykedése mindezek ellenére rendületlen: “…my country rises above its fears and its reactions and its temptation to scapegoat certain people, to find solutions that will serve us in the future.”

Mindezekről azért tarja fontosnak megnyilatkozni, mert nézete szerint a vallási hátterű egyetemeknek egyedülálló lehetőségük és felelősségük morális érzéket, lelkiismereti igazodási pontot nyújtani a társadalomnak olyan időkben, amikor ezeket a politikai szférában nehéz felfedezni.